When Xi Jinping met Narendra Modi...

When Xi Jinping met Narendra Modi...