Siri

Photo: AP/Google

Opinion | Siri, drive me home

1 min read . 25 Sep 2019
Mahinda Rajapaksa. Photo: AFP
Mahinda Rajapakse. Photo: AFP

Sri Lanka parliament sacks Rajapakse

2 min read . 14 Nov 2018